سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
  • از پارک خودرو زیر درختان فرسوده اجتناب کنید زیرا باد شدید در بسیاری موارد باعث سقوط آنها شده و موجب خسارت بر خودروی شما میشود.
  • در هنگام طوفان یا باد شدید از کنار ساختمان های نیمه کاره که احتمال سقوط اشیاء یا مصالح وجود دارد عبور نکنید و خودروی خود را نزدیک آنها پارک نکنید.
  • از قرار دادن هر وسیله قابل سقوط (شیشه های مربا یا ترشی و...) پشت پنجره ها و روی لبه بالکن یا پشت بام نیز خودداری شود .
  • مقالات آموزشی
  • هفته نامه ایمنی