سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-10-05 09:55
  • كد محتوا:19678
اجرای مانور و تمرین عملیاتی حوادث چاه

اجرای مانور و تمرین عملیاتی حوادث چاه توسط پرسنل شیفت 3 ایستگاه شماره 1

 

اجرای مانور و تمرین عملیاتی حوادث چاه
اجرای مانور و تمرین عملیاتی حوادث چاه
اجرای مانور و تمرین عملیاتی حوادث چاه