سال جهش تولید
چهارشنبه, 10 آذر 1400
  • 1400-06-30 16:50
  • كد محتوا:19338
 بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری به همراه مدیران ارشد سازمان آتش نشانی اصفهان.

بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری (ایستگاه در دست احداث کهندژ) واقع در خیابان شهید حجازی به همراه گزارش تصویری.

بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری (ایستگاه در دست احداث کهندژ) واقع در خیابان شهید حجازی.
در این بازدید که به دعوت مدیرعامل محترم قطار شهری و در خصوص اجرای دستورالعملهای ایمنی این ایستگاه انجام پذیرفت ، آتش پاد دوم ایوبی معاون محترم عملیات ، سرآتشیار شفیعی مدیرمنطقه 3 ،آتشیار ایمانیان رئیس ایستگاه شماره 8 ، سرآتشیار دبیقی رئیس ایستگاه شماره 2 و 16 و آقای مهندس سعید احمدی از معاونت پیشگیری سازمان نیز حضور داشتند .

 بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری به همراه مدیران ارشد سازمان آتش نشانی اصفهان.
 بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری به همراه مدیران ارشد سازمان آتش نشانی اصفهان.
 بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری به همراه مدیران ارشد سازمان آتش نشانی اصفهان.
 بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری به همراه مدیران ارشد سازمان آتش نشانی اصفهان.
 بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری به همراه مدیران ارشد سازمان آتش نشانی اصفهان.
 بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری به همراه مدیران ارشد سازمان آتش نشانی اصفهان.
 بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری به همراه مدیران ارشد سازمان آتش نشانی اصفهان.
 بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری به همراه مدیران ارشد سازمان آتش نشانی اصفهان.
 بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری به همراه مدیران ارشد سازمان آتش نشانی اصفهان.
 بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری به همراه مدیران ارشد سازمان آتش نشانی اصفهان.
 بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری به همراه مدیران ارشد سازمان آتش نشانی اصفهان.
 بازدید آتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان از خط 2 قطار شهری به همراه مدیران ارشد سازمان آتش نشانی اصفهان.