سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-10-11 13:30
  • كد محتوا:19695
تمرین عملیاتی کار با فوماتیک

کلاس کار و تمرین عملیاتی کار با فوماتیک توسط پرسنل شیفت ۳ ایستگاه شماره ۲۲

 

تمرین عملیاتی کار با فوماتیک
تمرین عملیاتی کار با فوماتیک
تمرین عملیاتی کار با فوماتیک
تمرین عملیاتی کار با فوماتیک
تمرین عملیاتی کار با فوماتیک