سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-08-18 17:30
  • كد محتوا:19518
حریق خودرو۲۰۶واقع درخیابان آپادانا اول 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از

 حریق خودرو 206 خبر داد.

حریق خودرو ۲۰۶ 

واقع درخیابان آپادانا اول 

ساعت اعزام :  ۱۷

 ایستگاه اعزامی : ایستگاه شماره ۵

 

حریق خودرو۲۰۶واقع درخیابان آپادانا اول 
حریق خودرو۲۰۶واقع درخیابان آپادانا اول