سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-10-09 14:12
  • كد محتوا:19691
حضور آتش نشانان در مراسم گرامیداشت نهم دی ماه روز تجدید میثاق مجدد با ولایت فقیه 

 حضور آتش نشانان در مراسم گرامیداشت نهم دی ماه روز تجدید میثاق مجدد با ولایت فقیه واقع درگلستان شهدا.

 

حضور آتش نشانان در مراسم گرامیداشت نهم دی ماه روز تجدید میثاق مجدد با ولایت فقیه 
حضور آتش نشانان در مراسم گرامیداشت نهم دی ماه روز تجدید میثاق مجدد با ولایت فقیه 
حضور آتش نشانان در مراسم گرامیداشت نهم دی ماه روز تجدید میثاق مجدد با ولایت فقیه 
حضور آتش نشانان در مراسم گرامیداشت نهم دی ماه روز تجدید میثاق مجدد با ولایت فقیه 
حضور آتش نشانان در مراسم گرامیداشت نهم دی ماه روز تجدید میثاق مجدد با ولایت فقیه