سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
  • 1400-10-01 14:30
  • كد محتوا:19651
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 

مانور طراحی شده مشترک بین آتش نشانی اصفهان و ارگانهای شرکت کننده در عملیاتها در لحظه بحران .

 

 

 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو 
 مانور و تمرین عملیاتی نجات فرد مصدوم از داخل چاه محل احداث خط مترو