سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان برگزار گردید .

سرآتشیار عبدالله علیدادی مدیر محترم  منطقه دو آتش نشانی اصفهان در این خصوص گفت : 
مانور گسترده نجات و اطفاء حریق توسط پرسنل این منطقه با حضور مدیرعامل و معاون محترم عملیات سازمان برگزار گردید که به حمدالله نتایج مثبت و عملکرد خوبی از آتش نشانان ثبت گردید .

وی ادامه داد : این مانورها به جهت تمرین و بالا بردن توان عملیاتی آتش نشانان در امداد رسانی حریق و حوادث در ساختمانهای بلند در مجموعه مسکونی شهرک شهید کشوری برگزار شد .

 

مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان
مانور و تمرین عملیاتی نجات و اطفاء حریق در ساختمانهای بلند توسط آتش نشانان منطقه دو عملیاتی سازمان