سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
  • 1400-10-04 14:30
  • كد محتوا:19675
کلاس بازآموزی و تست سیستم کف اطفائیه ها

کلاس بازآموزی و تست سیستم کف اطفائیه ها توسط  پرسنل ایستگاه شماره ۶ به انجام رسید.