سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
  • 1400-10-05 12:30
  • كد محتوا:19676
 کلاس باز آموزی حوادث چاه

برگزاری کلاس باز آموزی حوادث چاه توسط پرسنل شیفت 3 ایستگاه شماره 21 

 

 کلاس باز آموزی حوادث چاه
 کلاس باز آموزی حوادث چاه
 کلاس باز آموزی حوادث چاه
 کلاس باز آموزی حوادث چاه