سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
  • 1400-10-05 13:45
  • كد محتوا:19677
کلاس و تمرین عملیاتی صعود و فرود و نجات مصدوم از لبه پنجره

برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی صعود و فرود و نجات مصدوم از لبه پنجره توسط پرسنل شیفت ۳ ایستگاه شماره ۲۲

 

کلاس و تمرین عملیاتی صعود و فرود و نجات مصدوم از لبه پنجره
کلاس و تمرین عملیاتی صعود و فرود و نجات مصدوم از لبه پنجره
کلاس و تمرین عملیاتی صعود و فرود و نجات مصدوم از لبه پنجره