سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
نوع محتوا برای واکشی: 
news

 سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق خودروی سمند خبرداد .

1400-08-19 23:10

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از

 حریق خودرو 206 خبر داد.

1400-08-18 17:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق خودرو مزدا323 خبر داد.

1400-08-18 12:45

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق خودروی سواری سمند خبر داد.

1400-07-19 10:30

 سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق یک دستگاه کامیون اسقاطی و یکدستگاه سواری خبر داد.

1400-07-14 08:45

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازوقوع حریق خودرو در پارکینگ آپارتمان 6 طبقه واقع درخیابان حکیم شفائی خبرداد.

1400-07-13 11:00