سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
نوع محتوا برای واکشی: 
news

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازاحتمال مسمومیت با گاز CO منجر به فوت خبر داد .

1400-09-01 23:45

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازاحتمال مسمومیت با گاز CO منجر به فوت خبر داد .

1400-09-01 20:05

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از احتمال مسمومیت با گاز CO منجر به فوت خبر داد .

1400-08-24 09:30

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از فوت سه مرد جوان خبر داد .

1400-08-21 11:15