سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

اطلاع رسانی روندهای اجرایی به ارباب رجوع

طلاع رسانی روندهای اجرایی حوزه به ارباب رجوع

  

 

فلوچارت وظایف واحدهای سازمانی بدین معنا می باشد که ارباب رجوعان هرزماني که قصد مراجعه به هريک از بخش هاي داشته باشند مي توانند با مطالعه فلوچارت مربوطه و آشنايي با ترتيب مراحل انجام کار از روند کلي مطلع شوند.راه اندازی این بخش در راستای راهنمای ارباب رجوعان برای بهبود و سرعت بخشيدن به درخواست هايشان مي باشد.