سال جهش تولید
دوشنبه, 05 مهر 1400
  • 1399-10-07 13:43
  • كد محتوا:18109
مناقصه عمومی طراحی و کاربری سازي ۸ دستگاه شاسي اسکانيا

طراحی و کاربری سازی 8 دستگاه شاسی اسکانیا با شرایط مشخصات فنی مندرج در شرایط مناقصه