سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
جمعه, 06 خرداد 1401
  • 1399-10-13 07:30
  • كد محتوا:18118
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﺪﯾﻮ وال

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﺪﯾﻮ وال (ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ)

1199.jpg

 

unnamed.jpg