سال جهش تولید
دوشنبه, 05 مهر 1400
  • 1348-10-11 07:30
  • كد محتوا:18118
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﺪﯾﻮ وال

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﺪﯾﻮ وال (ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ)

1199.jpg

 

unnamed.jpg