سال جهش تولید
دوشنبه, 05 مهر 1400
  • 1400-06-17 09:30
  • كد محتوا:19238
تمرین عملیاتی  توسط پرسنل ایستگاه شماره 6

تمرین عملیاتی انتقال مصدوم از ارتفاع و عمق به سطح زمین توسط پرسنل ایستگاه شماره 6 

تمرین عملیاتی  توسط پرسنل ایستگاه شماره 6
تمرین عملیاتی  توسط پرسنل ایستگاه شماره 6