سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
  • 1400-06-17 09:30
  • كد محتوا:19238
تمرین عملیاتی  توسط پرسنل ایستگاه شماره 6

تمرین عملیاتی انتقال مصدوم از ارتفاع و عمق به سطح زمین توسط پرسنل ایستگاه شماره 6 

تمرین عملیاتی  توسط پرسنل ایستگاه شماره 6
تمرین عملیاتی  توسط پرسنل ایستگاه شماره 6