سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
  • 1400-06-17 10:12
  • كد محتوا:19239
برگزاری مانور عملياتى  توسط پرسنل ايستگاه شماره 25

برگزاری مانور عملياتى آبگيرى از مخزن رو باز و إطفاء حريق توسط پرسنل جديد شيفت يك و دو ايستگاه شماره 25 (اطشاران) با حضور رئيس ايستگاه سر آتشيار زمينكار

برگزاری مانور عملياتى  توسط پرسنل ايستگاه شماره 25
برگزاری مانور عملياتى  توسط پرسنل ايستگاه شماره 25
برگزاری مانور عملياتى  توسط پرسنل ايستگاه شماره 25
برگزاری مانور عملياتى  توسط پرسنل ايستگاه شماره 25
برگزاری مانور عملياتى  توسط پرسنل ايستگاه شماره 25