سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
  • 1400-06-19 11:18
  • كد محتوا:19242
برگزاری تمرین عملیاتی توسط آتش نشانان ایستگاه شماره 17

برگزاری تمرین عملیاتی نجات مصدوم از داخل چاه توسط آتش نشانان ایستگاه شماره 17

برگزاری تمرین عملیاتی توسط آتش نشانان ایستگاه شماره 17
برگزاری تمرین عملیاتی توسط آتش نشانان ایستگاه شماره 17