سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
  • 1400-06-18 10:05
  • كد محتوا:19243
برگزاری کلاس باز آموزی شناخت تجهیزات خودرو نجات توسط پرسنل ایستگاه شماره یک

گزارش تصویری از  کلاس باز آموزی شناخت تجهیزات خودرو نجات توسط پرسنل شیفت 3 ایستگاه شماره یک

 

برگزاری کلاس باز آموزی شناخت تجهیزات خودرو نجات توسط پرسنل ایستگاه شماره یک
برگزاری کلاس باز آموزی شناخت تجهیزات خودرو نجات توسط پرسنل ایستگاه شماره یک
برگزاری کلاس باز آموزی شناخت تجهیزات خودرو نجات توسط پرسنل ایستگاه شماره یک
برگزاری کلاس باز آموزی شناخت تجهیزات خودرو نجات توسط پرسنل ایستگاه شماره یک