سال جهش تولید
دوشنبه, 05 مهر 1400
  • 1400-06-17 11:00
  • كد محتوا:19247
برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق توسط پرسنل ایستگاه شماره 6

برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق در ساختمانهای بلند و آبدهی و نجات بوسیله خودروی لدر (نردبان) آتش نشانی توسط پرسنل ایستگاه شماره 6 با حضور سرآتشیار عابدی مدیرمنطقه و رئیس ایستگاه

برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق توسط پرسنل ایستگاه شماره 6
برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق توسط پرسنل ایستگاه شماره 6
برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق توسط پرسنل ایستگاه شماره 6