سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
  • 1400-06-16 12:15
  • كد محتوا:19248
برگزاری مانور آموزشی توسط پرسنل شیفت یک ایستگاه شماره یک

گزارش تصویری از مانور آموزشی عملیاتی کار با پمپ و مانیتور اطفاییه و آبگیری از منابع روباز توسط پرسنل شیفت یک ایستگاه شماره یک

 


 

برگزاری مانور آموزشی توسط پرسنل شیفت یک ایستگاه شماره یک
برگزاری مانور آموزشی توسط پرسنل شیفت یک ایستگاه شماره یک
برگزاری مانور آموزشی توسط پرسنل شیفت یک ایستگاه شماره یک