سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

مانور عملیاتی ، تمرینی و کلاس باز آموزی نجات شخص از ارتفاع به روش عملیات تیرول توسط کارکنان شیفت یک ایستگاه شماره  10 با حضور سرآتشیار شفیعی مدیر منطقه 3 عملیات و رئیس ایستگاه 

 

برگزاری مانور عملیاتی توسط پرسنل ایستگاه شماره 10
برگزاری مانور عملیاتی توسط پرسنل ایستگاه شماره 10
برگزاری مانور عملیاتی توسط پرسنل ایستگاه شماره 10
برگزاری مانور عملیاتی توسط پرسنل ایستگاه شماره 10
برگزاری مانور عملیاتی توسط پرسنل ایستگاه شماره 10
برگزاری مانور عملیاتی توسط پرسنل ایستگاه شماره 10