سال جهش تولید
پنجشنبه, 29 مهر 1400

تمرین عملیاتی صعود و فرود و نجات مصدوم از لبه پنجره توسط پرسنل شیفت 3ایستگاه شماره 22