سال جهش تولید
پنجشنبه, 29 مهر 1400

کلاس بازآموزی و تمرین نجات شخص از چاه و استفاده از دستگاه تنفسی توسط پرسنل شیفت سه ایستگاه شماره 5