سال جهش تولید
دوشنبه, 05 مهر 1400

گزارش تصویری از مانور آبدهی در سطح و ارتفاع توسط پرسنل ایستگاه شماره 17

 

گزارش تصویری از مانور آبدهی توسط پرسنل ایستگاه شماره 17
گزارش تصویری از مانور آبدهی توسط پرسنل ایستگاه شماره 17
گزارش تصویری از مانور آبدهی توسط پرسنل ایستگاه شماره 17
گزارش تصویری از مانور آبدهی توسط پرسنل ایستگاه شماره 17