سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

گزارش تصویری از مانور آبدهی در سطح و ارتفاع توسط پرسنل ایستگاه شماره 17

 

گزارش تصویری از مانور آبدهی توسط پرسنل ایستگاه شماره 17
گزارش تصویری از مانور آبدهی توسط پرسنل ایستگاه شماره 17
گزارش تصویری از مانور آبدهی توسط پرسنل ایستگاه شماره 17
گزارش تصویری از مانور آبدهی توسط پرسنل ایستگاه شماره 17