سال جهش تولید
پنجشنبه, 29 مهر 1400
  • 1400-06-24 20:00
  • كد محتوا:19309
مسابقه داخلی والیبال

ورزش و آمادگی جسمانی جزو اصول آتش نشانی است .

ورزش و آمادگی جسمانی جزو اصول آتش نشانی است .

مسابقه داخلی والیبال بین پرسنل در ایستگاه شماره 5 با همراهی سرآتشیار شفیعی مدیر ورزشی منطقه 3 عملیات ، آتشیار دادفر فرمانده شیفت امروز ستاد فرماندهی و آتشیار دوم خراسانی از پرسنل اداری سازمان 

 

مسابقه داخلی والیبال
مسابقه داخلی والیبال
مسابقه داخلی والیبال