سال جهش تولید
پنجشنبه, 29 مهر 1400

کلاس و تمرین عملیاتی کار با دستگاه بلور توسط پرسنل شیفت یک ایستگاه شماره 17


 

تمرین عملیاتی کار با دستگاه بلور توسط پرسنل ایستگاه شماره 17
تمرین عملیاتی کار با دستگاه بلور توسط پرسنل ایستگاه شماره 17
تمرین عملیاتی کار با دستگاه بلور توسط پرسنل ایستگاه شماره 17