سال جهش تولید
چهارشنبه, 10 آذر 1400
  • 1400-07-07 09:11
  • كد محتوا:19408
حضور جناب آقای مهندس اشرفی مدیر محترم منطقه 11 شهرداری اصفهان  به اتفاق مدیران ارشد این منطقه در ایستگاه شماره 21به مناسبت هفتم مهرماه روز ملی آتش نشانی و ایمنی

حضور جناب آقای مهندس اشرفی مدیر محترم منطقه 11 شهرداری اصفهان  به اتفاق مدیران ارشد این منطقه در ایستگاه شماره 21به مناسبت هفتم مهرماه روز ملی آتش نشانی و ایمنی

حضور جناب آقای مهندس اشرفی مدیر محترم منطقه 11 شهرداری اصفهان  به اتفاق مدیران ارشد این منطقه در ایستگاه شماره 21به مناسبت هفتم مهرماه روز ملی آتش نشانی و ایمنی
حضور جناب آقای مهندس اشرفی مدیر محترم منطقه 11 شهرداری اصفهان  به اتفاق مدیران ارشد این منطقه در ایستگاه شماره 21به مناسبت هفتم مهرماه روز ملی آتش نشانی و ایمنی
حضور جناب آقای مهندس اشرفی مدیر محترم منطقه 11 شهرداری اصفهان  به اتفاق مدیران ارشد این منطقه در ایستگاه شماره 21به مناسبت هفتم مهرماه روز ملی آتش نشانی و ایمنی