سال جهش تولید
جمعه, 30 مهر 1400
  • 1400-07-18 11:30
  • كد محتوا:19440
تمرین عملیاتی نجات مصدوم در حوادث جاده ای توسط پرسنل ایستگاه شماره 10

تمرین عملیاتی نجات مصدوم در حوادث جاده ای توسط پرسنل شیفت یک ایستگاه شماره 10 برگزار گردید.

تمرین عملیاتی نجات مصدوم در حوادث جاده ای توسط پرسنل ایستگاه شماره 10
تمرین عملیاتی نجات مصدوم در حوادث جاده ای توسط پرسنل ایستگاه شماره 10
تمرین عملیاتی نجات مصدوم در حوادث جاده ای توسط پرسنل ایستگاه شماره 10