سال جهش تولید
جمعه, 30 مهر 1400
  • 1400-07-18 12:15
  • كد محتوا:19445
حضورآتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در دفتر سردار میرحیدری فرمانده محترم نیروی انتظامی استان اصفهان به مناسبت هفته ناجا

حضور آتش پادگلابی مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان و هیئت همراه در دفتر سردار میرحیدری فرمانده محترم نیروی انتظامی استان اصفهان به مناسبت تبریک هفته نیروی انتظامی.

 

حضور آتش پادگلابی مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان و هیئت همراه در دفتر سردار میرحیدری فرمانده محترم نیروی انتظامی استان اصفهان به مناسبت تبریک هفته نیروی انتظامی.

 

حضورآتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در دفتر سردار میرحیدری فرمانده محترم نیروی انتظامی استان اصفهان به مناسبت هفته ناجا
حضورآتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در دفتر سردار میرحیدری فرمانده محترم نیروی انتظامی استان اصفهان به مناسبت هفته ناجا
حضورآتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در دفتر سردار میرحیدری فرمانده محترم نیروی انتظامی استان اصفهان به مناسبت هفته ناجا
حضورآتش پاد گلابی مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در دفتر سردار میرحیدری فرمانده محترم نیروی انتظامی استان اصفهان به مناسبت هفته ناجا