سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1400-08-14 22:30
  • كد محتوا:19503
وقوع حریق در طبقه دوم مجتمع مسکونی چهار طبقه واقع درخیابان گلزار 3 واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از نجات تعدادی از شهروندان از داخل دود و آتش خبرداد .

سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران در این خصوص گفت : 
در ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه شهروندان خیابان گلزار 3 واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان را از وقوع حریق در طبقه دوم مجتمع مسکونی چهار طبقه و گرفتار شدن تعدادی از ساکنین این مجتمع در دود و آتش مطلع کردند .
بدون درنگ آتش نشانان از ایستگاههای شماره 3، 11 ، 12 و نردبان نجات از ایستگاه شماره 1 به همراه سرآتشیار شفیعی مدیر کشیک ، سرآتشیار عزیزی افسر کشیک و آتشیار دوم دهقانی کشیک آماده تصویر و خبر به سمت موقعیت حریق اعزام شدند .
پس از رسیدن به محل آتش سوزی ، آتش نشانان به دو گروه نجات و اطفاء تقسیم شدند و ضمن نجات ساکنین محبوس شده در منزل ، حریق را نیز اطفاء کردند .
خوشبختانه این حریق چند نفر دود زده جزئی داشت و علت آن تحت بررسی بیشتر کارشناسان این سازمان است .

 

وقوع حریق در طبقه دوم مجتمع مسکونی چهار طبقه واقع درخیابان گلزار 3 واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن
وقوع حریق در طبقه دوم مجتمع مسکونی چهار طبقه واقع درخیابان گلزار 3 واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن
وقوع حریق در طبقه دوم مجتمع مسکونی چهار طبقه واقع درخیابان گلزار 3 واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن
وقوع حریق در طبقه دوم مجتمع مسکونی چهار طبقه واقع درخیابان گلزار 3 واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن
وقوع حریق در طبقه دوم مجتمع مسکونی چهار طبقه واقع درخیابان گلزار 3 واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن
وقوع حریق در طبقه دوم مجتمع مسکونی چهار طبقه واقع درخیابان گلزار 3 واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن
وقوع حریق در طبقه دوم مجتمع مسکونی چهار طبقه واقع درخیابان گلزار 3 واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن
وقوع حریق در طبقه دوم مجتمع مسکونی چهار طبقه واقع درخیابان گلزار 3 واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن
وقوع حریق در طبقه دوم مجتمع مسکونی چهار طبقه واقع درخیابان گلزار 3 واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن
وقوع حریق در طبقه دوم مجتمع مسکونی چهار طبقه واقع درخیابان گلزار 3 واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن