سال جهش تولید
دوشنبه, 04 بهمن 1400
  • 1400-09-02 16:30
  • كد محتوا:19582
دیدارمدیرعامل محترم سازمان به همراه چند تن از مدیران ارشد و پرسنل قدرشناس آتش نشانی اصفهان در منزل پدر شهیدان حیدری

 مدیرعامل محترم سازمان به همراه چند تن از مدیران ارشد و پرسنل قدرشناس آتش نشانی اصفهان ، در منزل پدر شهیدان حیدری حضور یافتند.

افتخار داریم تا در سازمان آتش نشانی اصفهان با یکی از برادران این شهدای والا مقام سرآتشیار علی حیدری رئیس محترم ایستگاه های 4 و 15 همکار باشیم .

در این دیدار پدر سربلند شهیدان حیدری از خاطرات شهیدانش گفت و وصیت نامه شهید علی اصغر حیدری توسط جناب آقای مطلبی برای حاضرین قرائت شد و حضار را تحت تاثیر قرار داد .

در انتها نیز توسط همکار عزیز اقای شریفی فضا با نام آقا اباعبدالله الحسین عطر آگین شد .

دیدارمدیرعامل محترم سازمان به همراه چند تن از مدیران ارشد و پرسنل قدرشناس آتش نشانی اصفهان در منزل پدر شهیدان حیدری
دیدارمدیرعامل محترم سازمان به همراه چند تن از مدیران ارشد و پرسنل قدرشناس آتش نشانی اصفهان در منزل پدر شهیدان حیدری
دیدارمدیرعامل محترم سازمان به همراه چند تن از مدیران ارشد و پرسنل قدرشناس آتش نشانی اصفهان در منزل پدر شهیدان حیدری
دیدارمدیرعامل محترم سازمان به همراه چند تن از مدیران ارشد و پرسنل قدرشناس آتش نشانی اصفهان در منزل پدر شهیدان حیدری
دیدارمدیرعامل محترم سازمان به همراه چند تن از مدیران ارشد و پرسنل قدرشناس آتش نشانی اصفهان در منزل پدر شهیدان حیدری
دیدارمدیرعامل محترم سازمان به همراه چند تن از مدیران ارشد و پرسنل قدرشناس آتش نشانی اصفهان در منزل پدر شهیدان حیدری
دیدارمدیرعامل محترم سازمان به همراه چند تن از مدیران ارشد و پرسنل قدرشناس آتش نشانی اصفهان در منزل پدر شهیدان حیدری
دیدارمدیرعامل محترم سازمان به همراه چند تن از مدیران ارشد و پرسنل قدرشناس آتش نشانی اصفهان در منزل پدر شهیدان حیدری
دیدارمدیرعامل محترم سازمان به همراه چند تن از مدیران ارشد و پرسنل قدرشناس آتش نشانی اصفهان در منزل پدر شهیدان حیدری