سال جهش تولید
دوشنبه, 04 بهمن 1400

برگزاری کلاس تئوری و عملی کار با پمپ اطفاییه سوپر فوماتیک،آبگیری و آبدهی توسط پرسنل شیفت ۳ ایستگاه شماره ۱۰

گزارش تصویری ازکار با پمپ اطفاییه سوپر فوماتیک
گزارش تصویری ازکار با پمپ اطفاییه سوپر فوماتیک
گزارش تصویری ازکار با پمپ اطفاییه سوپر فوماتیک
گزارش تصویری ازکار با پمپ اطفاییه سوپر فوماتیک