سال جهش تولید
دوشنبه, 04 بهمن 1400
  • 1400-09-08 16:00
  • كد محتوا:19586
گزارش تصویری از مانورعملیاتی مشترک بین نیروهای امدادی در سپاهانشهر، با حضور پر رنگ آتش نشانان شهر اصفهان

 مانور عملیاتی مشترک بین نیروهای امدادی در سپاهانشهر ، با حضور پر رنگ آتش نشانان شهر اصفهان با حضور مدیرمحترم بحران استانداری اصفهان و مدیرعامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با موفقیت به اجرا درآمد .

در این مانور عملیاتی ، معاون عملیات و تعدادی از مدیران ارشد عملیاتی به همراه پرسنل همیشه آماده سازمان نیز حضور داشتند .

گزارش تصویری از مانورعملیاتی مشترک بین نیروهای امدادی در سپاهانشهر، با حضور پر رنگ آتش نشانان شهر اصفهان
گزارش تصویری از مانورعملیاتی مشترک بین نیروهای امدادی در سپاهانشهر، با حضور پر رنگ آتش نشانان شهر اصفهان
گزارش تصویری از مانورعملیاتی مشترک بین نیروهای امدادی در سپاهانشهر، با حضور پر رنگ آتش نشانان شهر اصفهان
گزارش تصویری از مانورعملیاتی مشترک بین نیروهای امدادی در سپاهانشهر، با حضور پر رنگ آتش نشانان شهر اصفهان
گزارش تصویری از مانورعملیاتی مشترک بین نیروهای امدادی در سپاهانشهر، با حضور پر رنگ آتش نشانان شهر اصفهان
گزارش تصویری از مانورعملیاتی مشترک بین نیروهای امدادی در سپاهانشهر، با حضور پر رنگ آتش نشانان شهر اصفهان
گزارش تصویری از مانورعملیاتی مشترک بین نیروهای امدادی در سپاهانشهر، با حضور پر رنگ آتش نشانان شهر اصفهان
گزارش تصویری از مانورعملیاتی مشترک بین نیروهای امدادی در سپاهانشهر، با حضور پر رنگ آتش نشانان شهر اصفهان
گزارش تصویری از مانورعملیاتی مشترک بین نیروهای امدادی در سپاهانشهر، با حضور پر رنگ آتش نشانان شهر اصفهان
گزارش تصویری از مانورعملیاتی مشترک بین نیروهای امدادی در سپاهانشهر، با حضور پر رنگ آتش نشانان شهر اصفهان
گزارش تصویری از مانورعملیاتی مشترک بین نیروهای امدادی در سپاهانشهر، با حضور پر رنگ آتش نشانان شهر اصفهان
گزارش تصویری از مانورعملیاتی مشترک بین نیروهای امدادی در سپاهانشهر، با حضور پر رنگ آتش نشانان شهر اصفهان