سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

آتش نشانان دلسوز و زحمتکش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان  پرنده شکاری قوش را از داخل منزل مسکونی را نجات دادند. ایستگاه اعزامی: ۲۳ ساعت اعزام ۱۲ و ۵۵ دقیقه

نجات  و آزادی  پرنده شکاری قوش توسط آتش نشانان دلسوز سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان