سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

حضور مدرس اداره آموزش سازمان در مهدکودک شکوفه و ابراز احساسات نوگلهای عزیز در غالب اجرای سرود در وصف عمو آتش نشان.

همچنین آموزش ایمنی و آتش نشانی به دانش آموزان عزیز پیش دبستانی گلهای بهشتی توسط کارشناس محترم اداره آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان .

گزارش تصویری از برگزاری آموزش در مهد کودک و پیش دبستانی
گزارش تصویری از برگزاری آموزش در مهد کودک و پیش دبستانی
گزارش تصویری از برگزاری آموزش در مهد کودک و پیش دبستانی
گزارش تصویری از برگزاری آموزش در مهد کودک و پیش دبستانی
گزارش تصویری از برگزاری آموزش در مهد کودک و پیش دبستانی
گزارش تصویری از برگزاری آموزش در مهد کودک و پیش دبستانی
گزارش تصویری از برگزاری آموزش در مهد کودک و پیش دبستانی
گزارش تصویری از برگزاری آموزش در مهد کودک و پیش دبستانی