سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

خوشبختانه با تلاش اداره انفرماتیک و واحد ارتباطات رادیویی سازمان ، خودروهای جدید مجهز به بیسیم شدند .

تجهیز شدن خودروهای جدید آتش نشانی  به بیسیم
تجهیز شدن خودروهای جدید آتش نشانی  به بیسیم
تجهیز شدن خودروهای جدید آتش نشانی  به بیسیم