سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401

حادثه گیر کردن پای کودک ۷ ساله در رادیاتور منزل مسکونی با حضور موثر آتش نشانان و آزادسازی پای کودک گرفتار بدون آسیب رسیدن به پا و رادیاتور ، ختم به خیر شد .

این حادثه دیشب در خیابان صباحی رخ داد و آتش نشانان از ایستگاه شماره 4 در محل حادثه حاضر شدند .

حادثه برای کودک 7 ساله