سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی تئوری و عملی نجات مصدوم از داخل چاه توسط پرسنل ایستگاه شماره 3

برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی تئوری و عملی نجات مصدوم از داخل چاه
برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی تئوری و عملی نجات مصدوم از داخل چاه
برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی تئوری و عملی نجات مصدوم از داخل چاه
برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی تئوری و عملی نجات مصدوم از داخل چاه
برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی تئوری و عملی نجات مصدوم از داخل چاه