سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401

حریق آشپزخانه در طبقه سوم منزل مسکونی سه طبقه محل حریق : خانه اصفهان ، خیابان ارغوان ساعت حریق : ۱۹ و ۵۰ دقیقه ایستگاههای اعزامی : ۲۶ _ ۱۸ حضور سرآتشیار موسوی مدیر کشیک در صحنه حریق

همچنین حریق منزل مسکونی خیابان کهندژ ایستگاههای اعزامی : ۲ و ۱۶ ساعت اعلام : ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد

گزارش دو حریق درمنزل مسکونی در اصفهان
گزارش دو حریق درمنزل مسکونی در اصفهان
گزارش دو حریق درمنزل مسکونی در اصفهان
گزارش دو حریق درمنزل مسکونی در اصفهان
گزارش دو حریق درمنزل مسکونی در اصفهان
گزارش دو حریق درمنزل مسکونی در اصفهان