سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401

برگزاری کلاس آموزش نحوه آبدهی در ارتفاع با استفاده از اطفائیه و نردبان نجات توسط پرسنل شیفت یک ایستگاه شماره یک.

همچنین کلاس تئوری و تمرین عملیاتی آبدهی و کفدهی با اطفائیه جدید سنگین توسط پرسنل ایستگاه شماره 6 برگزار گردید.

 کلاس تئوری و تمرین عملیاتی و نحوه آبدهی در ارتفاع
 کلاس تئوری و تمرین عملیاتی و نحوه آبدهی در ارتفاع
 کلاس تئوری و تمرین عملیاتی و نحوه آبدهی در ارتفاع
 کلاس تئوری و تمرین عملیاتی و نحوه آبدهی در ارتفاع
 کلاس تئوری و تمرین عملیاتی و نحوه آبدهی در ارتفاع
 کلاس تئوری و تمرین عملیاتی و نحوه آبدهی در ارتفاع