سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

برگزاری کلاس باز آموزی تئوری و عملی کار با خاموش کننده های دستی توسط پرسنل ایستگاه شماره 21 (شیف 3)

تمرین انتقال مصدوم به وسیله نردبان نجات توسط پرسنل شیفت 2 ایستگاه شماره یک به انجام رسید .

 کلاس باز آموزی تئوری با خاموش کننده ها وتمرین انتقال مصدوم
 کلاس باز آموزی تئوری با خاموش کننده ها وتمرین انتقال مصدوم
 کلاس باز آموزی تئوری با خاموش کننده ها وتمرین انتقال مصدوم
 کلاس باز آموزی تئوری با خاموش کننده ها وتمرین انتقال مصدوم
 کلاس باز آموزی تئوری با خاموش کننده ها وتمرین انتقال مصدوم
 کلاس باز آموزی تئوری با خاموش کننده ها وتمرین انتقال مصدوم
 کلاس باز آموزی تئوری با خاموش کننده ها وتمرین انتقال مصدوم
 کلاس باز آموزی تئوری با خاموش کننده ها وتمرین انتقال مصدوم