سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

دیدار آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان به اتفاق سرآتشیار صالحی سرپرست محترم ایستگاه شماره 8 و فرمانده محترم شیفت عملیاتی این ایستگاه در دفتر جناب آقای قاضی عسگر مدیر محترم منطقه 9 شهرداری اصفهان

دیدار آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم با آقای قاضی عسگر
دیدار آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم با آقای قاضی عسگر
دیدار آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم با آقای قاضی عسگر
دیدار آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم با آقای قاضی عسگر