سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

بازدید آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان از ایستگاه شماره 15 و دیدار با مسئول و پرسنل خدوم این ایستگاه امروز به انجام رسید .

بازدید  مدیرعامل محترم سازمان از ایستگاه  15
بازدید  مدیرعامل محترم سازمان از ایستگاه  15
بازدید  مدیرعامل محترم سازمان از ایستگاه  15
بازدید  مدیرعامل محترم سازمان از ایستگاه  15
بازدید  مدیرعامل محترم سازمان از ایستگاه  15