سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

به مناسبت گرامیداشت روز مهندس ، از تعدادی از مهندسین حاضر در ستاد مرکزی سازمان به نمایندگی از جامعه مهندسین آتش نشان شهر اصفهان ، توسط مدیرعامل محترم سازمان ، معاون محترم عملیات و رئیس محترم اداره ارتباطات و امور بین الملل با اهدای شاخه گل تجلیل شد .

همچنین آتش پاد دوم ابراهیم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان روز مهندس را به تمامی مهندسین آتش نشان شاغل در شیفتهای عملیاتی و دیگر واحدهای اداری سازمان تبریک گفتند و برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت و توفیق در خدمت نمودند .

تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان
تجلیل از پرسنل مهندس سازمان