سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401

نشست قسمتی از آسفالت کوچه آدرس : خیابان عبدالرزاق ایستگاه اعزامی : 9 (خیابان هاتف) ساعت اعلام به آتش نشانی : ۲۳ و ۵۹ محل جهت تشخیص علت و بازسازی تحویل عوامل شهرداری گردید .

همچنین تصادف و نشت گازوئیل واقع در بزرگراه شهید دستجردی ایستگاههای اعزامی : ۱۲ و ۱۳

تصادف و نشت گازوئیل و نشست آسفالت
تصادف و نشت گازوئیل و نشست آسفالت
تصادف و نشت گازوئیل و نشست آسفالت
تصادف و نشت گازوئیل و نشست آسفالت
تصادف و نشت گازوئیل و نشست آسفالت
تصادف و نشت گازوئیل و نشست آسفالت