سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

جلسه هماهنگی ستاد نوروزی آتش نشانی اصفهان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان و با حضور معاونین و مدیران ارشد اداری سازمان به انجام رسید .

همچنین در ادامه جلسه ویژه ستاد نوروزی با حضور مدیرعامل محترم سازمان و معاون محترم عملیات همراه با حضور مدیران محترم مناطق و روسای ایستگاهها در محل سالن اجتماعات ستاد مرکزی سازمان برگزار گردید .

 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی
 ستاد نوروزی سازمان با مدیریت آتش پاد دوم مطلبی