سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
  • 1400-12-11 07:49
  • كد محتوا:19896
کلاس های آموزشی

برگزاری کلاس توجیهی پرسنل در خصوص اجرای موارد ایمنی در محلهای اسکان مسافرین نوروزی توسط پرسنل شیفت یک ایستگاه شماره 1

همچنین کلاس آموزش جهت تعدادی از طلاب جوان حوزه علمیه توسط پرسنل ایستگاه شماره یک برگزار شد.

کلاس های آموزشی
کلاس های آموزشی
کلاس های آموزشی
کلاس های آموزشی
کلاس های آموزشی