سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

روز درختکاری گرامی باد گزارش تصویری از کاشت چند نهال جدید در ایستگاههای آتش نشانی

گزارش تصویری روزدرختکاری در سازمان آتش نشانی
گزارش تصویری روزدرختکاری در سازمان آتش نشانی